Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ATARION, s.r.o.

I. Základní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují vztahy mezi společností ATARION, s.r.o., IČ 255 88 826, sídlem Zlín, Vodní 1972, PSČ 760 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35857 (společnost ATARION, s.r.o. dále jen jako „Prodávající“) a osobami objednávajícími a kupujícími od Prodávající jí nabízené zboží (tyto osoby dále jen jako „Kupující“) při prodeji zboží nabízeného Prodávající, zejména podpůrně upravují obsah kupních smluv uzavíraných mezi Prodávající a Kupujícím při prodeji zboží nabízeného Prodávající.

2.    Další informace o Prodávající jsou uvedeny na webové stránce www.led-moduly.cz v sekci „Všeobecné obchodní podmínky“.

3.    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel:

a)    spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávající nebo s ní jinak jedná,

b)    podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4.    Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

5.    Koupí zboží nabízeného Prodávající nevznikají Kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log atp. Prodávající ani smluvních partnerů Prodávající či výrobců zboží, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou výslovně písemně sjednáno jinak.

6.    Daňový doklad obsahující základní údaje kupní smlouvy obdrží Kupující nejpozději při převzetí zboží.

 

II. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

1.    Prodávající sděluje, že:

a)    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky),

b)    požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím, není-li výslovně sjednáno v kupní smlouvě jinak,

c)    neuzavírá smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejichž předmětem je opakované plnění. V případě uzavření takové smlouvy Prodávající sdělí Kupujícímu před uzavřením takové smlouvy:

a.    údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

b.    údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby,

d)    ceny zboží jsou na internetovém obchodu provozovaném Prodávající na webových stránkách www.led-moduly.cz (tento internetový obchod provozovaný Prodávající dále jen jako „e-shop“) uváděny:

a.    včetně/bez DPH,

b.    včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,

c.    bez nákladů na dodání zboží,

e)    v případě, že Kupujícím je spotřebitel (takový Kupující dále jen jako „Kupující – spotřebitel“), má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  

i)       kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii)      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii)     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,

přičemž toto odstoupení musí doručit v textové podobě Prodávající. Prodávající doporučuje, aby případné odstoupení bylo vyhotoveno písemně (viz formulář odstoupení, který je k dispozici na www.led-moduly.cz/obchodni-podminky, podepsáno Kupujícím a doručeno Prodávající na adresu jejího sídla,

f)     Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i)       o poskytování služeb, které Prodávající splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ii)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávající a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

iii)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu,

iv)    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

v)     o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím – spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

vi)    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g)    v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h)    smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávající. Na žádost a oproti úhradě případných nákladů Prodávající poskytne Kupujícímu kopii smlouvy/daňového dokladu,

i)      s případnou stížností se může Kupující obrátit na Prodávající, příp. orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Kupní smlouva

1.    Kupní smlouvu může Kupující uzavřít zejména tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávající tím, že požadované zboží vloží do virtuálního košíku a závazně potvrdí jeho objednávku (před tímto okamžikem má Kupující právo zkontrolovat a změnit jak veškeré požadované zboží a jeho množství, tak i způsob dopravu a způsob úhrady kupní ceny). Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a jejím přijetím ze strany Prodávající. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Uzavření kupní smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.    Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky před věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

3.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

4.    Uzavřená smlouva je Prodávající archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění, a není přístupná nezúčastněným subjektům.

5.    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávající řádně a včas kupní cenu.

6.    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zboží.

7.    Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k němu v souladu s kupní smlouvou.

8.    Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

9.    Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží:

a.    Kupujícímu – podnikateli předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožněním Kupujícímu – podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci,

b.    Kupujícímu – spotřebiteli okamžikem, jakmile mu zboží předá dopravce.

10.  Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

11.  Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

12.  Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

13.  Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

14.  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.

15.  Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

16.  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnila nakládat.

17.  Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu zboží, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

18.  Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí zboží. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží případně podmíněno.


Odpovědnost Prodávající
 

1.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,

a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)    se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.    Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí.

3.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, to se však netýká:

a)    u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)    na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

c)    u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d)    vyplývá-li to z povahy zboží.

4.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.    Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.


Podstatné porušení smlouvy

1.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a)    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se ale vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b)    na odstranění vady opravou zboží,

c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo

d)    odstoupit od kupní smlouvy.

2.    Kupující sdělí Prodávající, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávající; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz níže).

3.    Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


Nepodstatné porušení smlouvy

1.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.    Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

3.    Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávající.

4.    Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.    Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávající na její náklady zboží původně dodané.

6.    Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

7.    Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

8.    Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li zakoupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

9.    Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

 1.    Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží:

a)    v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží,

b)    v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

c)    v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2.    Odstoupení musí být vyhotoveno v textové podobě a doručeno Prodávající. Prodávající doporučuje, aby případné odstoupení bylo:

a)    provedeno s využitím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách e-shopu, nebo

b)    vyhotoveno písemně, podepsáno Kupujícím a doručeno Prodávající na adresu jejího sídla.

3.    Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávající obdržel, a to na své náklady.

4.    Zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.    Spotřebitel odpovídá Prodávající za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.    Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávající), stejným způsobem.

7.    Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy, není Prodávající povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než jí Kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal.

8.    Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány jakékoliv dárky nebo jiné výhody (zejm. slevy na jiné zboží), je takové ujednání uzavřeno s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího – spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, takové ujednání pozbývá účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit/kompenzovat i s ním související poskytnuté plnění (zejm. vrátit dárky nebo doplatit rozdíl v ceně jiného zboží, na které byla poskytnuta sleva). V případě, že k vrácení dárků/doplacení slev nedojde, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení na straně Kupujícího – spotřebitele.


Odstoupení v ostatních případech

 1.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a)    došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b)    použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,

c)    nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)    prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávající vše, co ještě vrátit může, a uhradí Prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

2.    Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací

1.    Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou užití nezbytného pro distribuci či platební styk týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.    Prodávající postupuje za všech okolností tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

3.    Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávající za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávající, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

4.    Kupující dává Prodávající svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávající (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla Prodávající. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Prodávající.

 

VI. Provozní doba Prodávající

1.    Objednávky zboží učiněné prostřednictvím e-shopu Prodávající jsou vyřizovány bezodkladně, ve všední dny od 8:30 do 16:00 hod.. 

 

VII. Kupní ceny

1.    Všechny kupní ceny uvedené v e-shopu Prodávající jsou cenami smluvními.

2.    V e-shopu Prodávající jsou vždy uvedeny aktuální a platné kupní ceny.

3.    Kupní ceny uvedené v e-shopu Prodávající jsou konečné, tj. jsou uvedeny včetně DPH, a všech dalších případných daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, nezahrnují ale případné poplatky za dopravné a dobírečné.

4.    Případné akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

5.    „Běžná cena“ znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová ceny.

 

VIII. Objednávání zboží

1.    Kupující obdrží zboží objednané prostřednictvím e-shopu Prodávající za kupní cenu uvedenou v e-shopu Prodávající v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.    Objednávat zboží je možno zejména následujícími způsoby:

a)    prostřednictvím e-shopu Prodávající,

b)    prostřednictvím elektronické pošty doručené na adresu obchod@atarion.cz,

c)    osobně v provozovně Prodávající,

d)    faxem,

e)    telefonicky.

3.    Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky prostřednictvím e-shopu Prodávající.

 

VII. Platební podmínky

1.    Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a)    platba v hotovosti či kartou při nákupu,

b)    platba předem bankovním převodem,

c)    na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné)

2.    Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávající, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

VIII. Dodací podmínky

1.    Zboží může být:

a)    předáno osobně Kupujícímu. Zboží musí převzít výhradně Kupující a dostatečně se identifikovat (zejm. prokázat se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem), nebo

b)    zasláno vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv v rámci České republiky do 2 pracovních dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceny dopravy jsou uvedeny na webové stránce www.led-moduly.cz/obchodni-podminky.

2.    Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.    Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@atarion.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávající. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat, umožňuje však Prodávající možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

1.    Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávající a příslušnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

X. Závěrečná ustanovení

1.     Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2014. Jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávající nebo elektronicky na www.led-moduly.cz.

 

Ke stažení:

Formulář odstoupení od smlouvyFormulář odstoupení od smlouvy
Poučení o právu na odstoupení od smlouvyPoučení o právu na odstoupení od smlouvy
Reklamační řádReklamační řád
 
 
 
Všeobecné obchodní podmínky © 2024 NOWONET media, s.r.o.